Regulamin sklepu

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z kursów online dostępnych na stronie evidencebasedflow.pl opracowanych i udostępnianych przez Konrad Topolski, ul. Kasztanowa 4/17, 03-197 Warszawa, NIP 1132545553.

2. Regulaminowi ma zastosowanie do wszystkich Klientów korzystających z udostępnionych na stronie kursów online.

3. Regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość.

4. Klient ponosząc koszty związane z nabywaniem usług i praw za pośrednictwem Sklepu, nabywa je wyłącznie na własny użytek.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Sklepu jest Konrad Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konrad Topolski ul. Kasztanowa 4/17, 03 – 197 Warszawa wpisany do centralnej ewidencji działalności gospodarczej CEiDG pod numerem NIP: 1132545553.

 2. Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu zakres usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.

 3. Treść Regulaminu znajduje się pod adresem: https://evidencebasedflow.pl/regulamin-sklepu/. Na żądanie zainteresowanej osoby, treść Regulaminu zostanie jej udostępniona na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 4. Administrator umożliwia Klientowi kontakt pod adresem e-mail: topolskikonrad@gmail.com

 5. Dodatkowo, Administrator może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem aplikacji Facebook Messenger, Instagram które pozwalają na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Administratorem, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.

 6. Informacje o funkcjonalnościach Kursów oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacjach, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Kursów, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na stronach sprzedaży kursów.

§ 3. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który został stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Szkolenie online (Kurs) i zawiera Umowę Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.

 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Szkolenia (Kursy) – treści cyfrowe stanowiące treści edukacyjno-szkoleniowe, które są udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Sklepie.

 5. Sklep – serwis internetowe dostępny pod adresem: evidencebasedflow.pl/szkolenia za pośrednictwem których Klient może nabyć Kursy.

 6. Sprzedawca – Konrad Topolski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Konrad Topolski ul. Kasztanowa 4/17, 03 – 197 Warszawa wpisany do centralnej ewidencji działalności gospodarczej CEiDG pod numerem NIP: 1132545553ul., e-mail: topolskikonrad@gmail.com, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu.

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Kursu zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności nazwę Kursu.

 9. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.

§ 4. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

 2. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca i w celu korzystania ze Sklepu oraz nabycia dostępnych w Sklepie kursów online, niezbędny jest sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne: 

  a ) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  b ) przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,
  c ) włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  d ) dostęp do Internetu,
  e ) posiadanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  f ) możliwość odtwarzania plików wideo.

 4. Każdy korzystający ze Sklepu zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Korzystających obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający ich funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy lub osób trzecich.  

 5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje korzystającym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługi, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych usług. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca powiadomi o nich Klientów poprzez udostępnione mu adresy e-mail oraz ogłosi ten fakt ogólnie w Sklepie.

 6. Zmiana taka jest traktowana jako mająca na celu zachowanie zgodności Kursu z Umową Sprzedaży. Jakiekolwiek inne zmiany Kursów, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach o czym Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem.

 7. Zakup Kursu online lub rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem wraz z wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 8. Zgoda na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z usług objętych Regulaminem.

 9. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Kursów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie.

 10. Wszystkim osobom korzystającym ze Sklepu Sprzedawca umożliwia usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”).
   
 11. W celu skorzystania z usług określonych w ust. 10 powyżej, należy podać swój adres e-mail w przeznaczonym do tego formularzu i nacisnąć odpowiednio przycisk: „Zapisz się do Newslettera” lub równoważnych. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.

 12. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ONLINE

 1. Sprzedawca umożliwia zakup Kursów w Sklepie.

 2. Klient może nabyć dostępne w Sklepie Kursy poprzez złożenie Zamówienia, klikając przycisk „Opłać”, wówczas do zawarcia Umowa Sprzedaży dochodzi na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

§ 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE ONLINE

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient wybiera Kursy, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.

 2. Klient w celu zakupu Kursów przenosi je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Kursy, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Kursy, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

 3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane do faktury, sposób płatności i inne.

 4. Podany adres e-mail może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. Newsletter) zaznaczając odpowiedni checkbox.

 5. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres topolskikonrad@gmail.com

 6. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

 7. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w toku składania Zamówienia. 

 8. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
  a ) głównych cechach przedmiotu sprzedaży,
  b ) łącznej cenie dodanych do koszyka Kursów wraz z podatkami, a także opłatach za dostarczenie lub o innych kosztach (o ile występują),
  c ) możliwości odstąpienia od umowy.

 9. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

 10. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

 11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiera się również potwierdzenie złożonych przez Klienta oświadczeń w przedmiocie żądania spełnienia świadczenia przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. 

 12. Zamówienia są realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego wpływu środków z tytułu ceny z Umowy Sprzedaży bądź otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty od operatora płatności. 

 13. Realizacja Zamówienia na Kurs następuje poprzez nadanie dostępu do kursu na platformie: evidencebasedflow.pl Kurs uważa się za dostarczony w chwili, gdy dane dostępowe zostały dostarczone Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.

 14. Cena Kursów podawana jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT. Cena podana przy Kursach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
   
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę Kursu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych.
   
 16. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

 17. Klient może dokonać płatności ceny za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a ) płatność kartą kredytową/debetową poprzez elektroniczny system,
  b ) szybkie przelewy (w tym blik)
  c ) raty PayU

§7 PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca może prowadzić przedsprzedaż wybranych Kursów.

 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Kursu przed jego premierą w cenie specjalnej.

 3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Kursy nowe i cechujące się małą dostępnością, Kursy, które dopiero ukażą się w Sklepie.

 4. Termin dostępności Kursów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Kursu (na stronie z linkiem do koszyka).

 5. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami, chyba że coś innego zostało wskazane w opisie oferty przedsprzedaży.

 6. Zakupione podczas przedsprzedaży Kursy lub bonusy, są realizowane (np. dodawane do Platformy) w terminach zgodnych z opisem oferty.

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy w formie e-mail zgodnie z § 6 ust. 11, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 2. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Kursu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu maksymalnie 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

 3. Wszelkie zwroty należności wynikające z ust. 2 będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kursu zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, za brak zgodności Kursu z Umową sprzedaży, który wystąpił w czasie jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu 2 lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Kursu z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia.

 2. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a ) środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy Sprzedaży;
  b ) Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy Sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.

 3. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Kursu z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a ) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b ) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcy.

 4. Powyższe uprawnienia z tytułu braku zgodności Kursu z Umową Sprzedaży przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność za brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży jest wyłączona.

 5. Konsument ma możliwość złożenia Sprzedawcy żądania wynikającego z braku zgodności Kursu z Umową Sprzedaży w ciągu roku od dnia zauważenia tego braku. Wniesienie reklamacji następuje na zasadach określonych w § 10 Regulaminu. 

 6. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Kursu z Umową Sprzedaży.

 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w wypadku reklamacji, Sprzedawca może mu uniemożliwić dalsze korzystanie z Kursu, w szczególności poprzez zablokowanie Konta.

§ 10. REKLAMACJE

 1. Żądania wynikające z rękojmi, o których mowa w § 9 Regulaminu jak również inne reklamacje dotyczące  funkcjonowania Sklepu, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące ich działania, mogą być zgłaszane poprzez wysłanie e-maila na adres: topolskikonrad@gmail.com 

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 3. Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Zgłaszający reklamację ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 6. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsumentowi przysługuje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11. ZMIANY REGULAMINU. DOSTĘPNOŚĆ SKLEPU

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z zachowaniem warunków, o których mowa poniżej.

 2. Sprzedawca, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Sklepie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.

 3. Zamówienia złożone w Sklepie przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 4. Sprzedawca dąży do utrzymania dostępności Sklepu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.

§ 12. OPINIE KLIENTÓW

 1. Na stronach z opisami Kursów Administrator umieszcza opinie Klientów.

 2. Opinie zamieszczane są na stronach Sprzedawcy tylko po uprzednim udzieleniu zgody przez Klienta.

 3. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację opinii o Kursie. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: topolskikonrad@gmail.com Udzielenie odpowiedzi i usunięcie opinii jest realizowane w terminie 7 dni roboczych.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych korzystających ze Sklepu jest Konrad Topolski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Konrad Topolski.

 2. W celu uzyskania informacji na temat użytkowania Sklepu lub świadczonych w oparciu o Regulamin usług, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: topolskikonrad@gmail.com Odpowiedzi będą udzielane w terminie 7 dni roboczych.

 3. Postanowienia regulaminu stosuję się również do sytuacji, gdy Klient podaje swoje dane osobowe w przypadku zapisania się na Newsletter.

 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Scroll to Top